Text Size
YoutubeGoogleFacebook
FacebookMySpaceDiggDeliciousStumbleuponRedditPinterest

Изпитен правилник (IPO І)

Дисциплини:

“А”- следа - 100т.

“В” - послушание - 100т.

“С” - защита - 100т.

Общо: - 300т.


Дисциплина А - “СЛЕДА”


Следата се полага от водача на кучето (самостоятелна следа), не по-къса от 300 крачки, 3 прави отсечки, 2 прави ъгъла (90°), 2 предмета, принадлежащи на водача, и поставена не по-малко от 20 м. преди старта. Време за изпълнение - 15 мин.

Преминаване по трасето - 80 точки.

Предмети - (10+10) - 20 точки.

Общо - 100 точки.

След оглед на предоставения терен, съдията и отговорникът по трасирането определят място за полагане на следата за всеки участник, като различните трасета не трябва да се пресичат или да са много близко едно до друго. Съдията определя къде да се поставят предметите, както и посоката на ъглите (ляв или десен).

Началото на следата трябва да е добре обозначено със знак, който е поставен на земята вляво от нея.

Преди трасирането всеки участник показва предметите на съдията, като същите не трябва да са били във водача поне от 30 мин.

След кратък престой на началната точка водачът преминава по трасето, обозначено от съдията, с нормални крачки, без да провлачва краката и без да прекъсва своя ход. По същия начин се трасират и ъглите. Първият предмет се поставя след минимум 100 крачки на І-та или ІІ-та отсечка. Вторият предмет се полага на края на следата. Предметите се полагат от движение (не е разрешено спиране за поставяне на предметите). След поставянето на втория предмет водачът продължава още няколко крачки по права линия преди да напусне терена.

Предметите трябва да са от различен материал, като например: кожа, текстил, дърво и т.н. Същите трябва да са с дължина не повече от 10 см., ширина 2-3 см., дебелина 0,5-1см. и не трябва да се отличават по цвят от околната среда. Кучето не трябва да вижда трасирането на следата.

При преминаване на трасето съдията и придружаващият го не трябва да разговарят, за да не пречат и разсейват водача и кучето.

а) команда “Търси” (Suchen):

Командата е разрешена при започване и след обозначаването на първия предмет;

в) изпълнение:

Водачът подготвя кучето си за следа. Проследяването може да бъде с повод с дължина 10м. или без повод. Поводът може да е отгоре, отстрани или отдолу м/у предните и задните крака на кучето. Може да се използва нагръдник за следа или обикновен тренировъчен нашийник, но не “душач”.

След повикване от съдията водачът се представя със своето куче (кучето е в основно положение) и обявява дали кучето взима предметите или ги обозначава. По знак на съдията кучето се отвежда бавно и спокойно към началото на трасето и започва преминаването по него. Преди, в началото и през цялото време на преминаване по трасето се избягва всякакво принуждаване на кучето. При започване на следата кучето трябва интензивно, спокойно и с нос опрян почти до земята (дълбок нос) да поеме миризмата. Проследяването на трасето трябва да продължи по същия начин - с нос, близко до земята, интензивно и равномерно темпо. Когато кучето започне да се движи, водачът остава неподвижен, докато се изпъне 10-метровият повод.

При проследяване без повод се спазва същото разстояние от 10м. м/у кучето и водача. При претърсване с повод не е задължително поводът да е изпънат, той може и да е леко отпуснат.

Кучето трябва да проследи и премине ъглите сигурно, след което да продължи напред със същото темпо. Веднага щом кучето е намерило първия предмет, трябва да го вземе или ясно да го обозначи без каквато и да е помощ от водача.

При взимане на предмета кучето може да остане право, да седне или да го занесе на водача. Грешно е кучето да върви напред или да легне с предмета в уста.

При обозначаване на предмета кучето може да легне, да седне или да е право (разрешено е всеки предмет да се обозначи по различен начин). След като кучето е намерило предмета, водачът пуска повода, отива към кучето и показва намерения предмет, като го вдига високо във въздуха. Проследяването продължава от мястото, където е намерен първият предмет. След завършване на трасето намерените предмети се представят на съдията.

с) Оценяване:

Бързината, с която се проследява трасето, не е критерий за оценяване, ако кучето търси интензивно, равномерно и сигурно, както и когато кучето показва положително следово поведение (сигурно претърсване, без да излиза от трасето).

Грешки: Системно излизане от трасето, “висок нос” (носът не е близо до земята), замърсяване на трасето, обикаляне на ъглите, непрекъснати подканяния, помощ чрез повода, както и вербална такава от страна на водача. Неправилно взимане или обозначаване на предмета.

Ако водачът напусне трасето на разстояние повече от един следови повод (10м.), претърсването се прекратява. Ако кучето напусне трасето и водачът се опита да го задържи, съдията дава нареждане водачът да следва кучето. Не се ли изпълни нареждането на съдията, претърсването се прекратява от изпитващия.

Ако до 15мин. след началото не е достигнат края на трасето, претърсването се прекратява по нареждане на съдията. Извършената работа до прекратяването се оценява.

Показването на предметите чрез двата възможни начина - взимане и обозначение - се счита за грешка. Оценяват се само предметите, които са показани по начина, посочен от водача преди започване на претърсването. За необозначени или невзети предмети не се дават точки. Разделянето на точките за претърсване на трасето, както и за ъглите, трябва да се оценява в зависимост от дължината и трудността. Оценяването на всеки ъгъл поотделно се извършва чрез оценки и точки. Ако кучето не търси (дълго време стои на едно място без да души), може да се прекрати претърсването, дори и то да се намира на трасето.


Дисциплина В - “ПОСЛУШАНИЕ”

Упражнение:
1. Ходене наред без повод - 20т.
2. Сядане от движение - 10т.
3. Лягане от движение с повикване - 10т.
4. Донасяне на предмет от равен терен - 10т.
5. Донасяне на предмет през 1м. препятствие - 15т.
6. Донасяне на предмет през “А”-обр. препятствие - 15т.
7. Изпращане напред с лягане - 10т.
8. Престой - 10т.
Общо: 100 точки

Общи положения
Съдията дава знак на водача да започне упражнението. Всичко останало, обръщания, спиране, смяна на темпото и т.н. се изпълняват без указания от страна на съдията.
Разрешените команди са описани във всяко упражнение поотделно. Те са нормално изговорени, къси и състоящи се от една дума. Могат да бъдат на всякакъв език; за едно и също упражнение трябва да се дават еднакви команди.
Когато кучето не изпълни едно цяло или част от упражнението след три подадени команди от водача, то тогава същото се преустановява и не се оценява. При повикване на кучето за идване при водача вместо команда е разрешено извикване чрез името на кучето. Команда плюс името на кучето се смята за двойна команда.
“Основно положение” е когато кучето седи съвсем близко и успоредно от лявата страна на водача, така че рамото на кучето да е до коляното на водача. Всяко индивидуално упражнение започва и завършва с “основно положение”.
Заемането на “основно положение” в началото на едно упражнение е разрешено само един път. Къса похвала е разрешена само след завършване на индивидуалното упражнение и то само в “основно положение”. След това водачът има право да даде нова команда за “основно положение”.
Времето между похвалата и наново заетото “основно положение” трябва да е ясно изразено (около 3сек. изчакване).
От “основно положение” започва началото на упражнението, като преди да се подаде първата команда за изпълнение на всеки отделен елемент, водачът трябва да извърви минимум 10 крачки, но не повече от 15 крачки. Между отделните елементи: сядане на кучето пред водача и завършек с “основно положение”, както и при връщане на водача до седящото, стоящото или лежащо куче, следващата команда се дава след кратко изчакване (около 3 сек.).
Ходенето наред без повод трябва да се покаже и между изпълнението на отделните индивидуални упражнения. Отпускане или игра не са разрешени.
Всички “обръщания” трябва да се извършват наляво. Кучето може да мине пред или зад водача. В рамките на един изпит изпълнението трябва да е еднакво (пред или зад водача).
При сядане пред водача кучето може да заеме “основно положение” минавайки пред или зад водача.
Перпендикулярното на земята препятствие трябва да е с висоина 100см. и ширина 150см.
“А”- образното препятствие се състои от две части, които са свързани. Всяка една от тях е 150см. широка и 191см. висока. Поставеното препятствие, измерено перпендикулярно от земята, трябва да е високо 180см. Препятствието трябва да е покрито с материал, който не позволява подхлъзване. На всяка една от плоскостите в горната половина трябва да има три лайсни за изкачване (24/48мм.).
Всички участващи кучета трябва да прескочат еднакви препятствия.
При донасянето на предмет (апорт) са разрешени само така наречените “апортни гири” (тежки 650гр.). “Апортната гира”, която е предоставена от организатора на мероприятието, е задължителна за всички участници.
Преди всяко едно от упражненията за апортиране е забранено подаването на “апортната гира” в устата на кучето.
Ако водачът забрави някое от отделните упражнения, съдията го подканя да покаже същото без да му отнема точки за това.

1. Ходене наред без повод - 20 точки
а) Команда за ходене наред (Fuss). Командата е разрешена само при трагване и при смяна на темпото.
в) Изпълнение: Водачът със свободно следващото го куче се отправя към съдията, поставя кучето в седнало положение и се представя. От основно положение след команда за ходене наред кучето трябва да следва водача с внимание, желание и по права линия, така че неговото рамо да е опряно в лявото коляно на водача, като при спиране трябва да седне бързо и в права линия само. От началото на упражнението водачът тръгва в права линия, без да спира и с нормален ход около 50 крачки, след което следва “обръщане” и още 10-15 крачки. Без спиране водачът трябва да премине в бързо и след това бавно темпо, като за всяко едно се изминават не по-малко от 10 крачки. При смяната от бързо в бавно темпо не трябва да има прекъсване с нормален ход. Скоростта на всеки един ход трябва ясно да се отличава от останалите.
В нормален ход водачът трябва да покаже минимум един ляв, един десен завой и едно обръщане (кръгом). Докато водачът следва първата права отсечка, се дават два изстрела (калибър 6мм.) с промеждутък от 5 сек. и не по-малко от 15 крачки разстояние от кучето. След изпълнението на тази част от упражнението по знак на съдията водачът и кучето се отправят към движеща се група хора, състояща се от не по-малко от 4 човека. Водачът трябва да обиколи един човек отляво, един отдясно и да спре в групата най-малко веднъж, като съдията има право да поиска повторение на гореспоменатото упражнение. Водачът излиза от групата и заема основно положение.
с) Оценяване: Избързване, изоставане, отдалечаване от водача; бавно и несигурно сядане, допълнителни команди, помощ с тяло от страна на водача, недостатъчно внимание от страна на кучето към водача, както и подтиснатост, се оценяват с наказателни точки.

2. Сядане от движение - 10 точки
а) Команди: ходене наред (Fuss); сядане (Sitz)
в) Изпълнение: От основно положение водачът със свободно следащо го куче изминава 10-15 крачки. След командата за сядане (Sitz) кучето трябва да седне бързо и в посоката, в която се върви, като водачът не трябва да нарушава скоростта на своя ход. Кучето трябва да остане спокойно седнало, без да променя позицията си и да се оглежда. След 30 крачки водачът спира и се обръща с лице към кучето. По знак на съдията водачът се връща при кучето си, като застава от неговата дясна страна.
с) Оценяване: Изпълнение по различен начин от гореописания начин, бавно сядане, неспокойно седене, както и невнимателност (оглеждане) от страна на кучето се оценяват с наказателни точки. Ако кучето вместо да седне, остане право или легне се наказва с 5 точки.

3. Лягане от движение с отзоваване - 10 точки
а) По една команда за: ходене на ред (Fuss), лягане (Platz), извикване (Hier), тръгване от основно положение (Fuss)
в) Изпълнение: От основно положение водачът и кучето тръгват в права линия. След 10-15 крачки водачът дава команда за лягане без да променя своето темпо и без да се оглежда. Кучето трябва да легне веднага в посоката на движение. Водачът продължава още около 30 крачки направо, спира и се обръща веднага към своето спокойно лежащо куче. По знак на съдията водачът извиква кучето си със съответната команда или чрез името на кучето. Кучето трябва да дойде въодушевено, бързо и направо при водача, като седне възможно най-близо в права линия пред него. По команда на водача кучето трябва бързо да седне от лявата му страна.
с) Оценяване: Грешки в изпълнението, бавно и неспокойно лягане, бавно идване при водача, неправилна стойка на самия водач (разкрачени крака), грешки при сядане при водача, както и некоректно завършване на упражнението се наказват съответно с отнемане на точки. Ако кучето седне или застане право след командата за лягане, се наказва с 5 точки.

4. Апортиране на предмет (апортна гира) от равен терен - 10 точки
а) По една команда за: донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss).
в) Изпълнение: От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) на около 10 крачки. Командата за донасяне се дава едва след като предмета е паднал и лежи неподвижно на земята.
По команда на водача за донасяне кучето трябва да отиде бързо към предмета, да го вземе без забавяне и веднага да го донесе като трябва да седне възможно най-близо и в права линия пред водача. Кучето трябва да държи предмета в уста спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (около 3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близко да седне от лявата му страна.
От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.
с) Оценяване: Грешки в основното положение, бавно отиване, грешки при взимане на апортната гира, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на предмета се наказват с отнемане на точки. Близко хвърляне на апортната гира и помощ от водача без да напуска своето място се наказват по същия начин (отнемане на точки). Ако водачът се отмести от първоначалното си положение, упражнението се оценява с “незадоволителен”. Ако кучето не донесе предмета, упражнението се оценява като неизпълнено и не се присъждат точки.

5. Апортиране на предмет с преминаване на препятствие 100см. - 15 точки
а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss)
в) Изпълнение: Кучето и водачът застават в основно положение на разстояние не по-малко от 5 крачки от препятствието. От основно положение водачът хвърля апортната гира (650гр.) от другата страна на високото 100 см. препятствие. Командата за прескок се дава едва след като предметът лежи неподвижно на земята. По команда на водача прескочи и донеси (командата донеси трябва да се даде по време на прескока), кучето трябва бързо да прескочи препятствието, веднага да вземе предмета, да прескочи отново препятствието и да седне възможно най-близо и в права линия пред водача.

Разпределение на точките:

отиване

взимане

връщане

5т.

5т.

5т.


Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.
Прескоци и донасяне без грешки - 15т.
Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.
Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.
Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.
Кучето трябва да държи предмета в устата си спокойно, докато водачът го вземе от него след кратка пауза (3 сек.) по команда за пускане. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.
От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.
с) Оценяване: Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението се наказват с отнемане на точки.
До 1 точка на прескок се отнема за докосване на препятствието, а при удрянето му до 2т. Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

6. Донасяне на предмет с преминаване на “А”-образно препятствие (180см.) - 15 точки
а) По една команда за: прескок (Норр), донасяне (Bring), пускане (Aus) и основно положение (Fuss)
в) Изпълнение: Водачът и кучето заемат основно положение най-малко на 5 крачки пред наклонената стена . От основно положение водачът хвърля апортировъчния предмет (650 гр) над наклонената стена. Командата за “скок” може да се даде едва когато предметът лежи на земята. Кучето, спокойно и свободно седящо до водача, след команда “скок” и команда “донеси” (командата за донасяне на предмета трябва да бъде подадена по време на скока) трябва да премине през стената, бързо и по права линия стигне до апортировъчния предмет, незабавно да го вдигне, да премине обратно и бързо да донесе предмета на водача. Кучето трябва да седне пред водача близо и коректно и спокойно да държи предмета в уста дотогава, докато водачът след пауза от 3 сек. не го вземе от него с команда “дай”. Апортната гира се взима от водача и спокойно се държи с отпусната надолу ръка от дясната страна на тялото. По команда на водача за основно положение кучето трябва бързо и възможно най-близо да седне от лявата му страна.
От началото до края на упражнението водачът трябва да стои в основно положение.

Разпределение на точките:

отиване

взимане

връщане

5т.

5т.

5т.

Частично оценяване на упражнението е възможно, само ако минимум две от трите части на същото са изпълнени.
Прескоци и донасяне без грешки - 15т.
Един от прескоците не е изпълнен, предметът е донесен без грешки - 10т.
Прескоците изпълнени без грешки, предметът не е донесен - 10т.
Ако апортната гира е паднала странично от препятствието или е невидима за кучето, след допитване до съдията и по негов знак може същата да се хвърли отново без да се отнемат точки. През това време кучето трябва да остане седнало.
с) Оценяване: Грешки в основното положение, бавно скачане и отиване към предмета, грешки при взимането му, бавно връщане, изпускане на предмета, игра или дъвчене на същия, неправилна стойка на водача (разкрачени крака), грешки при сядане пред водача, както и при завършване на упражнението се наказват с отнемане на точки.
Помощ от водача без промяна на неговото основно положение се наказва с отнемане на точки. Ако водачът напусне основното си положение преди да е завършено окончателно упражнението, същото се оценява като незадоволително.

7. Изпращане напред с лягане - 10 точки
а) По една команда за: изпращане напред (Voraus), лягане (Platz), и сядане (Sitz).
в) Изпълнение: от основно положение водачът със свободно следващо го куче върви по права линия в указаната му посока. След 10-15 крачки водачът, едновременно с еднократно вдигане на ръка, дава на кучето команда “напред” и остава на място. Кучето трябва целеустремено и бързо да тича в указаната посока минимум 30 крачки. По знак на съдията водачът дава команда ”легни”, след която кучето трябва незабавно да легне. Водачът може да държи ръката си вдигната до момента, в който кучето легне. По знак на съдията водачът отива към своето куче и заема позиция в дясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се дава команда “седни”. Кучето трябва бързо и коректно да заеме основно положение.
с) Оценяване: грешки по време на упражнението, движение на водача след подадената команда, много бавно тичане напред, силно отклонение в страни, много късо разстояние, бавно или преждевременно лягане, неспокойно поведение по време на лежането и преждевременно ставане от място довеждат до отнемане на точки.

8. Престой с отвличане на вниманието - 10 точки
а) По една команда за: лягане (Platz) и сядане (Sitz).
в) Изпълнение: в началото на изпълнението на упражненията от раздел “В” на друго куче, водачът поставя своето куче легнало с команда ”легни” на указаното от съдията място. Кучето ляга от основно положение, като при това до него не трябва да се оставя повод или други предмети. Водачът, без да се обръща се отдалечава от кучето минимум на 30 крачки и остава в полето на неговото зрение, стоейки с гръб към него. Кучето трябва да остане да лежи спокойно, без каквото и да било въздействие от страна на водача, докато друго куче демонстрира упражненията от 1 до 6. По знак на съдията водачът отива към своето куче и заема позиция вдясно от него. След около 3 сек и по знак на съдията, на кучето се подава команда “седни”. Кучето трябва бързо и коректно да заеме основно положение.
с)Оценяване: неспокойно поведение на водача, а също така и друга помощ, неспокойно поведение на кучето по време на престоя, преждевременно ставане от място при идване на водача водят до отнемане на точки. Ако кучето остане седнало или право, но без да напуска мястото се дава непълна оценка. Ако кучето се отдалечи от мястото на повече от 3 метра преди завършване на упражнение 3 на другото куче, упражнението се оценява с 0 точки. Ако кучето напусне мястото си след завършване на упражнение 3 на другото куче, тогава се дава непълна оценка. Ако кучето се движи срещу водача, когато той идва да го вземе, се отнемат до 3 точки.

Дисциплина С - "ЗАЩИТА"

Упражнение:
1. Търсене на фигуранта - 5т.
2. Охрана и облайване - 10т.
3. Предотвратяване на опит за
бягство на фигуранта - 20т.
4. Защита след нападение от
фаза на охраняване - 35т.
5. Нападение на кучето от движение - 30т.
Общо: 100 точки

Общи условия
На подходящо място са разположени по дължина 6 укрития - по 3 укрития на всяка страна. Необходимите означения трябва да са добре видими за водача, съдията и фигуранта.
Фигурантът трябва да е снабден със защитен костюм, защитен ръкав и мека палка. Ръкавът трябва да притежава надебеление за захапване, а калъфът да е изготвен от юта с естествен цвят. Ако за фигуранта е необходимо да следи кучето с поглед, не е нужно той да стои неподвижно. Не е позволено обаче да извършва заплашителни движения. Фигурантът трябва да покрива тялото си с ръкава. Начинът на отнемане на палката на фигуранта от водача се избира от водача.
При изпити може да се работи с един фигурант. При над 6 кучета в изпитна степен обаче са нужни двама фигуранти. В рамките на една изпитна степен всички водачи трябва да работят с един и същ/едни и същи фигуранти.
Кучета, които не могат да бъдат контролирани от водача си, които не пускат или пускат само чрез голяма помощ от страна на водача, които захапват други части на тялото освен определения за тази цел ръкав, трябва да бъдат дисквалифицирани. Не се присъжда «TSB»-оценка.
При кучета, които отказват изпълнението на някое упражнение от защитата или се оставят да бъдат прогонени, дисциплина С трябва да бъде прекъсната. Оценяване не се извършва. Дава се само «TSB»-оценка.
Команда “Пусни!” във всички упражнения е позволено да се подава само веднъж. Оценяване на пускането (наказателни точки):
колебливо пускане 0,5-3,0 н.т.
първа допълнителна команда с незабавно пускане 3,0 н.т.
първа допълнителна команда с колебливо пускане 3,5-6,0 н.т.
втора допълнителна команда с незабавно пускане 6,0 н.т.
втора допълнителна команда с колебливо пускане 6,5-9,0 н.т.
кучето не пуска и след втората допълнителна команда дисквалификация

1. Търсене на фигуранта - 5 точки
a) Команди за: “претърсване” и “идване” (командата за идване може да е свързана и с името на кучето).
в) Изпълнение: Фигурантът се намира, невидим за кучето, в последното укритие. Водачът взима позиция със свободно следващо го куче между четвъртото и петото укритие, така че да е възможно обикалянето на две укрития. По знак на съдията се дава началото на дисциплина С. След кратка команда за претърсване и насочване с лявата или дясната ръка кучето трябва бързо да се отдели от водача и целеустремено да се насочи към петото укритие и внимателно и точно да го заобиколи. Ако кучето изпълни това, водачът го извиква към себе си с кратка команда за идване и с нова команда за претърсване от движение го отпраща към шестото укритие, в което е фигурантът. Водачът се движи с нормален ход по мислената средна линия, която той не трябва да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да се намира пред водача. Когато кучето достигне до укритието с фигуранта, водачът трябва да застане на едно място. Команди и насочване с ръка вече не са позволени.

2. Охрана и облайване - 10 точки
a) Команди за: “идване” и “заставане в основно положение”.
b) Изпълнение: Кучето трябва да охранява фигуранта активно и внимателно и да го облайва продължително и старателно. Кучето не трябва да скача по фигуранта и да докосва ръкава. След продължителност на облайването от около 20 секунди по знак на съдията водачът се приближава на 5 крачки пред укритието. По знак на съдията водачът подава команда на кучето си за заставане в основно положение.

3. Предотвратяване на опит за бягство на фигуранта - 20 точки
a) Команди за: “ходене на ред”, “лягане” и “пускане”
b) Изпълнение: По знак на съдията водачът принуждава фигуранта да излезе от укритието. Фигурантът с нормален ход се отправя към обозначената за опита за бягство изходна позиция. По знак на съдията водача със свободно следващо го куче се отправя към обозначената за опита за бягство позиция за лягане. Разстоянието между фигурант и куче трябва да е 5 крачки. Водачът подава на кучето команда за лягане и се отправя към укритието. Той има зрителен контакт към кучето си, фигуранта и съдията. По знак на съдията фигурантът предприема опит за бягство. Кучето трябва без да се колебае самостоятелно да осуети опита за бягство чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.
Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно.

4. Защита след нападение от фаза на охраняване - 35 точки
a) Команди за: “пускане” и “заставане в основно положение”
b) Изпълнение: След фаза на охраняване, продължаваща около 5 секунди, фигурантът предприема по знак на съдията нападение срещу кучето. Без въздействие от страна на водача кучето трябва да се защити чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Ако кучето захапе, му се нанасят два удара. Допускат се единствено удари по раменете и областта на холката. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката не се взима от фигуранта. 5. Нападение на кучето от движение - 30 точки

 

a) Команди за: “сядане”, “нападане”, “пускане”, “заставане в основно положение” и ходене на ред”.

b) Изпълнение: Водачът се насочва със свободно следващо го куче към маркирано място в средната линия на нивото на първото укритие. Кучето може да бъде хванато за нашийника, но не е позволено да бъде допълнително стимулирано от водача. По знак на съдията от някое укритие излиза снабдения с мека палка фигурант и се насочва в нормален ход към средната линия. На нивото на средната линия от нормален ход фигурантът директно преминава в тичане и напада фронтално кучето и водача чрез прогонващи викове и застрашителни движения. Когато фигурантът се приближи до кучето и водача на 30-40 крачки, по знак на съдията водачът освобождава кучето си и му подава команда за “нападане”. Кучето трябва да отблъсне нападението без да се колебае чрез енергично и силно захапване. На кучето е позволено да хапе само по ръкава. Водачът не трябва да напуска указаното му място. По знак на съдията фигурантът застава неподвижен на едно място, при което кучето веднага трябва да пусне. Водачът в подходящо време може да подаде еднократна команда за пускане.

Ако кучето не пусне след първата позволена команда, водачът получава знак от съдията за подаване на до две допълнителни команди. Ако кучето не пусне и след трите команди (една позволена и две допълнителни), следва дисквалификация. По време на подаване на командите водачът трябва да стои спокойно без да въздейства по друг начин върху кучето. След пускането кучето трябва да остане плътно до фигуранта и да го охранява внимателно. По знак на съдията водачът в нормален ход отива до кучето си и чрез команда за “заставане в основно положение” го поставя в основно положение. Палката се взима от фигуранта.

 

Следва успореден конвой на фигуранта до съдията с продължителност от около 20 крачки. Позволена е команда за “заставане в основно положение”. Кучето трябва да се движи от дясната страна на фигуранта, така че да се намира между фигуранта и водача. По време на конвоя кучето трябва внимателно да наблюдава фигуранта. Не е позволено обаче кучето да се бута във фигуранта, да скача по него или да захапва ръкава. Групата спира пред съдията, водачът предава палката на съдията и обявява дисциплина С за приключена. Преди обявяването на резултатите и по знак на съдията кучето се поставя на повод. 

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/